Najważniejsze Zasady Społeczności Wymiennika w 18 punktach

 1. Wymiennik to niekomercyjna platforma wymiany informacji o zasobach i potrzebach lokalnej społeczności, a jego najważniejszym celem jest zaspokajanie potrzeb Użytkowników.
 2. Wszelkie decyzje dotyczące Zasad Społeczności Wymiennika podejmowane są przez Użytkowników w sposób demokratyczny.
 3. Użytkownikiem Wymiennika może zostać osoba prywatna powyżej 13 roku życia, nieformalna grupa osób oraz wszelkie organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa działające zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 4. Użytkownicy Wymiennika mają obowiązek w miarę możliwości realizować zamówienia zgodne z zamieszczonymi ofertami, odpowiadać na wiadomości wysyłane przez innych Użytkowników i utrzymywać przynajmniej jedną aktualną ofertę.
 5. Limit punktów ujemnych (debetu) i dodatnich (kredytu) na kontach Użytkowników wynosi odpowiednio 500 i 1000.
 6. Platformą wymiany zarządza Administrator, wykonując bieżące czynności związane z utrzymaniem systemu we współpracy z Zespołem Koordynującym, Grupą ds. Zapisów i Administratorami Lokalnymi. Do zadań Administratora należy m.in. dodawanie, zawieszanie i usuwanie kont Użytkowników, usuwanie ofert niedozwolonych, monitorowanie stanów kont Użytkowników.
 7. Na wniosek Grupy Roboczej ds. Animowania Wymian i za zgodą Zespołu Koordynującego Administrator może usunąć konto każdego Użytkownika, który:
  • usunął swoje kontaktowe (email lub telefon),
  • trzykrotnie zamieścił niedozwolone oferty,
  • nie ma aktywnych ofert i nie zareagował w ciągu dwóch tygodni od wysłania drugiego przypomnienia od Grupy Roboczej ds. Animowania Wymian,
  • trzykrotnie w ciągu miesiąca nie odpowiedział na zamówienie,
  • notorycznie uchyla się od realizacji zamówień zgodnych z zamieszczoną ofertą.
 8. Każda transakcja zapisana za pośrednictwem platformy wymiany wiąże się z obciążeniem kont obu stron, Osoby Dającej i Osoby Otrzymującej, w łącznej wysokości 4% wartości transakcji (po 2% od każdej ze stron) na rzecz konta systemu.
 9. Administrator dysponuje punktami zapisanymi na koncie systemu przy korzystaniu z dóbr i usług dostępnych w Wymienniku, wykorzystując je do realizacji następujących zadań:
  • utrzymanie serwera platformy wymiany Community Exchange System,
  • działania promocyjne, w tym organizacja ważnych dla społeczności wydarzeń,
  • utrzymywanie domeny i serwera strony internetowej http://wymiennik.org,
  • bilansowanie systemu w przypadku rezygnacji lub usunięcia Użytkowników o dodatnim lub ujemnym stanie konta,
  • utrzymywanie pomieszczeń służących jako miejsca spotkań i wymian, dostępnych dla wszystkich Użytkowników,
  • usługi związane z realizacją działań zespołów roboczych wykonywane przez Użytkowników nie będących członkami tych zespołów,
  • wynagradzanie pracy członków Grup Roboczych, Zespołu Koordynującego, Grupy ds. Zapisów oraz Animatorów Lokalnych i Administratora , przy czym na ten cel wolno przeznaczyć nie więcej niż 45% punktów zgromadzonych w ciągu miesiąca na koncie systemu.
 10. Grupa robocza jest zespołem co najmniej dwóch Użytkowników, działających wspólnie w celu wykonywania określonych zadań lub rozwiązania konkretnego problemu.
 11. Nazwy i zakresy zadań stałych grup roboczych są następujące:
  • Grupa ds. Popularyzacji i Mediów obsługuje stronę internetową http://wymiennik.org, stronę na Facebooku http://facebook.com/wymiennikwarszawa, informuje o wydarzeniach Wymiennika we współpracy z Animatorami Lokalnymi, publikuje informacje prasowe, utrzymuje kontakt z mediami i popularyzuje Wymiennik w mediach, opracowuje treści biuletynu, organizuje i prowadzi spotkania informacyjne we współpracy z Animatorami Lokalnymi;
  • Grupa ds. Reform i Rozwoju wyszukuje osoby do pełnienia funkcji Animatorów Lokalnych, zbiera opinie i wnioski dotyczące działania systemu od Użytkowników, opracowuje propozycje zmian w Zasadach Społeczności Wymiennika do rozpatrzenia przez Zespół Koordynujący, pracuje nad usprawnieniem działania platformy wymiany we współpracy z Administratorem, nawiązuje współpracę międzynarodową, uprawia lobbing, współpracuje z innymi organizacjami, realizuje w porozumieniu z Zespołem Koordynującym ważne zadań z punktu widzenia rozwoju Wymiennika (np. udział w konferencjach, wydawanie publikacji, stworzenie nowej platformy wymiany);
  • Grupa robocza ds. Animowania Wymian wysyła powiadomienia do Użytkowników, którzy zamieścili zbieżne oferty i potrzeby, wysyła zachęty do Użytkowników, którzy przekroczyli górny/dolny limit punktów, zachęca nowych Użytkowników do korzystania z ofert i zaspokajania potrzeb, monitoruje zarejestrowane konta i dokonywane wymiany w celu wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, wysyła informacje o konieczności opublikowania przynajmniej jednej oferty do Użytkowników, którzy nie mają aktywnych ofert.

  Chcesz dołączyć do jednej z grup roboczych? Wyślij nam wiadomość!

 12. Grupa złożona z co najmniej dwóch Użytkowników lub Zespół Koordynujący może podjąć decyzję o utworzeniu tymczasowej grupy roboczej. Tymczasowe grupy robocze są zespołami działającymi przez okres potrzebny do rozwiązania konkretnego problemu.
 13. Do zadań Grupy ds. Zapisów należy przyjmowanie nowych Użytkowników, rozwiązywanie problemów z rejestracją i uzupełnianie informacji w niekompletnych zgłoszeniach.
 14. Koordynatorzy wyłonieni przez stałe grupy robocze tworzą Zespół Koordynujący. Do Zespołu Koordynującego mogą należeć także Animatorzy Lokalni. Do zadań Zespołu Koordynującego należą: zapewnienie ciągłości działania platformy wymiany, opracowanie i realizowanie planu strategicznego, rozwiązywanie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem systemu, o ile wykraczają one poza zakres działań grup roboczych i Administratora, nadzór nad pracą Administratora.
 15.  Do zadań Animatorów Lokalnych należą  popularyzacja oraz rozwój Wymiennika w wyznaczonym obszarze, m.in. poprzez organizowanie spotkań informacyjnych dla osób i organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Wymiennika, animowanie i wzmacnianie lokalnej społeczności Wymiennika podczas wspólnych wydarzeń (targów, warsztatów, spotkań, dyskusji, itp) i kontakt z lokalnymi mediami.
 16. Chcesz zostać Animatorem Lokalnym w swoim mieście? Skontaktuj się z nami!

 17. W skład Zgromadzenia Ogólnego Użytkowników wchodzą wszystkie osoby zarejestrowane w Wymienniku, które mają przynajmniej jedną aktywną ofertę. Zgromadzenie Ogólne Użytkowników podejmuje decyzje dotyczące zmian w Zasadach Społeczności Wymiennika, za wyjątkiem nie podlegających rewizji Postanowień Ogólnych.
 18. Użytkownicy mogą skorzystać z prawa do zgłaszania poprawek i propozycji do projektów uchwał oraz własnych projektów uchwał nie później niż pięć dni przed planowanymi obradami Zgromadzenia Ogólnego.
  Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu uchwał są podejmowane przez Zgromadzenia Ogólne Użytkowników zwykłą większością głosów w głosowaniu elektronicznym trwającym tydzień (168 godzin) począwszy od momentu rozesłania uchwał przez Zespół Koordynujący.
 19. Masz pomysł na ulepszenie Zasad? Daj nam znać!

 20. Obrady Zgromadzenie Ogólnego zwoływane są co pół roku. Zespół Koordynujący może zwołać nadzwyczajne obrady Zgromadzenia Ogólnego.

Pobierz pełną treść Zasad Społeczności Wymiennika (wersja 2.2 z dnia 16 lutego 2014 r)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>